TdK/MdV/

V E R E N I G I N G
Heden de zesentwintig september negentienhonderd negentig, verschenen voor mij, meester Gerrit Jan van Tiel, kandidaat—notaris, wonende te Tilburg, hierna ook te noemen notaris, a is plaatsvervanger van Johannes Henricus — Jacobus Maria Morra, notaris ter standplaats Tilburg:

de heer Henricus Adrianus Petrus de Rooij , zonder beroep, — wonende te Tilburg, Sint Andreasstraat 29, geboren te Tilburg twintig september negentienhonderd eenendertig; —
de heer Johannes Cornelis Maria Jansen, zonder beroep, wonende te Tilburg, Azuurweg 256, geboren te Tilburg een november — negentienhonderd vijftig. —
De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

Naam en zetel.

Artikel 1. ---

De vereniging draagt de naam:

"Gehandicapten Visvereniging Tilburg", bij verkorting genaamd: GVT. Zij is gevestigd te Tilburg.

Doel.

Artikel 2.


1. De vereniging heeft ten doel: het ten behoeve van lichamelijk of geestelijk gehandicapten, arbeidsongeschikten en bejaarden oprichten en in stand houden van voorzieningen ten behoeve van aangepast sportvissen in Tilburg en omgeving 2. Zij tracht dit doel te bereiken door;

Het voeren van overleg met de plaatselijke autoriteiten.
Het lidmaatschap van het Tilburgs overleg — Gehandicaptenorganisaties. -
Het houden van wedstrijden ten behoeve van genoemde doelgroep en het deel nemen aan wedstrijden.
Het verbeteren van de toegankelijkheid van het viswater in het algemeen.
Artikel 3. —
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, — donaties, subsidies en andere baten zoals erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen. — Leden en begunstigers. —

Artikel 4. —

De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigers.
Het bestuur van de vereniging beslist omtrent hun toelating. — Bij niet—toelating tot lid kan de algemene ledenvergadering —alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 5.

I. Gewone leden van de vereniging zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 

   Lid van de vereniging kunnen slechts zijn lichamelijk— Of — geestelijk gehandicapten, arbeidsongeschikten en bejaarden. —

2. Ereleden zijn die leden. die vanwege hun bijzondere — verdiensten voor de vereniging, door de ledenvergadering met tenminste twee/derde       van de uitgebrachte stemmen zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard. 

3. Begunstigers zijn zij, die zich bereid hebben verklaard de — vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te Stellen minimum—bijdrage. —

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 6

1. Het lidmaatschap van de gewone leden en ereleden eindigt door :

het overlijden van het lid; —
Opzegging door het lid;
Opzegging namens de vereniging, indien het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of indien het lid heeft — opgenouaen aan de vereisten voor het lidmaatschap, in het vorige artikel gesteld, te voldoen;
Ontzetting uit— en opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het bes I uit in kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na — ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open.

zonder dat daartoe enige opzeggingstermijn behoeft te worden in achtgenomen.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap — een besluit, waarbij de financiële verplichtingen van de leden — jegens de vereniging zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschu1digd
Jaarlijkse bijdragen.

Artikel 7.
De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

Bestuur

Artikel 8.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie en maximaal negen personen van achttien jaar Of ouder, die uit en door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming -— geschiedt uit de gewone leden van de vereniging, behoudens het in lid 6 bepaalde. —
De benoeming van bestuursleden kan geschieden uit één 0f meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het — maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door — tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend, —
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen — door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen — genomen besluit van de algemene vergadering.
IS geen voordracht opgemaakt Of besluit de algemene — ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de — opgemaakte voordracht (en) het bindend karakter te ontnemen, dan — is de algemene ledenvergadering vrij in de keus.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd. Einde bestuurslidmaatschap en schorsing.
Artikel 9.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is — benoemd, kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering — worden ontslagen 0f geschorst. Een schorsing, die niet binnen — drie maanden gevolgd wordt door een bes luit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn• —
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van ——————— aftreden. De aftredende is herkiesbaar.
Diegene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: —

ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is, door het eindigen van diens lidmaatschap van de vereniging.
door bedanken.
Bestuurs functies en besluitvorming van het bestuur. —

Artikel 10.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een — secretaris en een penningmeester aan.
Het kan voor ieder hunner uit zijn midden een vervanger — aanwijzen.

van het ver handelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Bestuurstaak en vert

enwoordi in

Artikel 11.

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering. bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris tezamen.

Jaarverslag en rekening en verantwoording.
Artikel 12. 

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar. behoudens — verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering , zijn jaarverslag uit en doet. onder over legging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in net afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden — een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene — ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 

5. De last van de commissie kan te a1len tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch Slechts door de benoeming van een andere commissie.

Algemene ledenvergadering.

Artikel 13.

I. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Alleen de gewone leden van de vereniging hebben stemrecht. De ereleden hebben slechts een adviserende stem.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering de jaarvergadering gehouden, waarin ondermeer aan de orde komen:

a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het' volgende verenigingsjaar; 
c. voorziening in eventuele vacatures ;
d. het vaststellen van de contributie voor het volgende — verenigingsjaar;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. 

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden indien:

a. het bestuur dit nodig acht;
b. tenminste een/tiende van de stemgerechtigde leden het verlangen hiertoe schriftelijk, met redenen omkleed en onder opgaaf van punten, welke zij behandeld wensen te zien, aan het bestuur te kennen geven.
Een dergelijke vergadering wordt door het bestuur binnen vier weken na indiening van het verzoek bijeengeroepen. Indien net bestuur ingebreke blijft de vergadering bijeen te roepen, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 14 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veelgelezen dagblad. —

Bij eenroeping algemene ledenvergadering.

Artikel 14.

1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur.
de oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 9.
3. Op het niet ontvangen hebben van een oproepingsbrief kan geen beroep worden gedaan.
Toegang en stemrecht.

Artikel 15.

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle gewone leden en ereleden van de vereniging, alsmede het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, echter voorzover de bedoelde personen niet zijn geschorst. 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen,beslist het bestuur.

3. Ieder gewoon lid, dat niet geschorst is, heeft één stem en het bestuurslid, dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
Voorzitterschap en notulen.

Artikel 16.

I. De algemene ledenvergadering wordt ge leid door de voorzitter — van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de — voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden. door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze Wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf,

2. van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces—verbaal van het verhandelde laten opmaken .
3. De inhoud van de notulen of van het proces—verbaal wordt terkennis van de leden gebracht,
Besluitvorming van de algemene ledenvergadering.

Artikel 17.

I. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen , is beslissend. Hetzelede geldt voor de innoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming .
3. voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de gewone meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, 0f ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats .
Heeft alsdan weer niemand de gewone meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de gewone meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is  gestemd en de stemmen staken .

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemrnen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken , beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voor kennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. 
9. zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze nietop de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Statutenwijziging en ontbinding.
Artikel 18.

1 n deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de medeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, behoudens echter het in artikel 17 onder 9 bepaalde

2. zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afscnrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertiendagen voor de vergadering in het verenigingsblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig 0f vertegenwoordigd. dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht net aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 19. -

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden I, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding gewoon lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig  saldo worden gegeven. 

Artikel 20.

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk regIement vaststellen, dat niet in strijd mag zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Onvoorziene gevallen.

Artikel 21. - - -

I n alle gevallen waarin niet wordt voorzien door ae wet of deze statuten, beslist het bestuur.

Slotbepalingen .

Voor de eerste maal worden tot bestuursleden benoemd;

— de comparant sub 1: als voorzitter;

— de comparant sub 2: als secretaris;

— de heer W. C. voets, wonende te Tilburg, van Berkumstraat 17: als penningmeester; 

— de heer C.A. Jansen, wonende te Tilburg, Juralaan 182: als gewoon lid; de heer H.C. wonende te Tilburg, Clercxstraat 39: als gewoon lid.

Vervolgens verklaarden de comparanten voor alle gevolgen van deze akte woonplaats te kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

waarvan akte in minuut is verleden te Tilburg op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk  ondertekend. 

( vo Igt ondertekening )

VOOR AFSCHRIFT

Moo

o,

G.V.T. competitie

Maps

Sponsoren

 • 01.png
 • 02.png
 • 03.png
 • 05.png
 • 06.png
 • 07.png
 • 08.png
 • 09.png
 • Dutch_nuts_Sticker_rond_75cm_bekaderd_page-0001.jpg
 • Fauna.jpg
 • Hohebbedingetjes.png
 • Jouw_winkel_Site2.png
 • Logo-Spijkers-Fietsen.png

Buienradar

Buienradar5

Copyright 2020 © Gehandicapten Visvereniging Tilburg